Dấu chân (II)

Tác giả:

Nhú nhựa mơ măng
xổ căng
ngực trẻ
Bạch đàn se sẻ nốt
bước chim thon
Dấu in thương
vằng vặc sáng đường trường

Thảo luận cho bài: "Dấu chân (II)"