Đầu chương

Tác giả:

Có bên anh chấm hết đường vạch cỏ
Chữ trang tình lời tựa thuở đầu chương.

Thảo luận cho bài: "Đầu chương"