Dấu Hỏi

Tác giả:

Sợ mưa rơi chạm mắt nàng
Tôi che môi phủ lên hàng mi cong

Hạt mưa
tuôn
chạy
lòng vòng

Trôi
từ đôi mắt
vào trong tim.

Lùa

Rợn hồn
Vọng
Động
Phố khuya

Mưa?
hay khoé mắt?
Em vừa ướt tôi?

Thảo luận cho bài: "Dấu Hỏi"