Đâu mùa thơ mộng

Tác giả:

Lối mòn xe nát hướng Tây Đông,
Mũi đánh hơi chưa gặp cỏ đồng,
Chú ngựa kéo lê đời giữa khoảng
Mùi tanh Chợ Cá ngát Lăng Ông.
(12/11/1969)

Thảo luận cho bài: "Đâu mùa thơ mộng"