Đầu mùa

Tác giả:

Mi mấp mí mưa mé bờ kỳ ngộ
Má mởn hơi thu da thở mép hồ.

Thảo luận cho bài: "Đầu mùa"