Đầu thu

Tác giả:

Mi liễu mắt đừng sao sắc nữa
E biếc đầu thu lỡ giết người

Thảo luận cho bài: "Đầu thu"