Đấu xảo ký văn 鬥巧記聞 • Ghi những điều nghe thấy trong cuộc đấu xảo

Tác giả:

Đấu xảo trường khai bách vật trần,
Y hà xảo dã xảo nhi tân.
Cận lai thuỳ tạc càn khôn khống,
Đáo thử phương tri vũ trụ xuân.
Viễn quốc phục trang chân quỷ dị,
Thâm lâm điểu thú tuyệt kỳ trân.
Tầm thường tệ ấp vô tha xảo,
Liêu tác quan thường mộc ngẫu nhân.

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Thi khéo bày ra kể có vàn,
Khéo mà lại mới, khéo vô ngần!
Kiền khôn ai đã khoan thành lỗ?
Vũ trụ qua đây mới thấy xuân.
Y phục nước ngoài coi rất lạ,
Chim muông rừng thẳm quí nào hơn.
Xứ tôi xoàng xĩnh không gì khéo,
Tượng gỗ cân đai gọi góp phần!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Thảo luận cho bài: "Đấu xảo ký văn 鬥巧記聞 • Ghi những điều nghe thấy trong cuộc đấu xảo"