Dấu Xưa

Tác giả:

Biển xưa trên bãi cát này

Em qua, để lại dấu giày trong tôi
Đi qua thì cứ qua thôi
Sao còn lưu lại chi hoài dấu chân?

Tội con sóng vỗ bao năm
Chồm lên bờ xoá vết bầm ngu ngơ

Quan Dương

Thảo luận cho bài: "Dấu Xưa"