Đáy lòng nhân loại

Tác giả:

Hai phương đào mãi xuống bề sâu,
Hai kẻ lưu đày bỗng gặp nhau
Ở điểm sáng chưng, lòng Trái Đất;
Cơn cười nẩy lửa vết thương đau.

Thảo luận cho bài: "Đáy lòng nhân loại"