Đầy tuổi

Tác giả:

Tượng cởi
hé thân xuân
Da sữa ngần
thắp trắng
Đêm ba mươi
phòng tắt điện
vẫn trăng rằm
Đầy tuổi sáng sang năm

Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Đầy tuổi"