Dậy

Tác giả:

Giặc Mỹ đến kia rồi
Quê nhà ta máu chảy
Súng ơi, mày ngủ ư?
Thì người lay súng dậy!

Giặc Mỹ đến kia rồi
Miền Nam ta lửa cháy
Người ơi, người ngủ ư?
Thì súng lay người dậy!

Áo cơm người sống gọi ta
Máu xương người chết gọi ta
Tội ác quân thù gọi ta
Nước mắt lòng ta gọi ta

Dậy!
Dậy!
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Dậy"