Đề ảnh

Tác giả:

Cử Thăng, huấn Mỹ, tú Tây Hồ,
Ba đứa chung nhau một cái đồ.
Mới biết trời cho sum họp mặt,
Thôi đừng chê nhỏ lại chê to!
Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 60, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Đề ảnh"