Đề bài “Mẹ hiền của họ Mang nước Nguỵ”

Tác giả:

Tám con khác mẹ, mẹ thời chung
Lòng mẹ con ơi, có biết không?
Vinh hiển một nhà ơn đức mẹ
Làm gương mẹ ghẻ với con chồng
Bài này Tản Đà đề một bài thơ trong truyện Đài gương, tức là quyển Đàn bà Tầu dịch từ sách Liệt nữ ra.

Nguồn: Tản Đà vận văn – toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945

Thảo luận cho bài: "Đề bài “Mẹ hiền của họ Mang nước Nguỵ”"