Để bắt đầu một điệp khúc

Tác giả:

Theo em bóng ngã vô tình

Động xiêm áo thủa vũ đình vàng phai
Đưa hoa dẫn lối trúc mai
Hỏi em ai có cùng ai chung đường
Đục trong chỉ một dòng Thương
Dẫu em dáng khuất cuối đường vô thanh
Anh hoài chuốt lạc đánh tranh
Dựng lều thu thảo vời oanh yến về
Thả thuyền qua một cơn mê

 

TÂM TƯỞNG
1984

Thảo luận cho bài: "Để bắt đầu một điệp khúc"