Đề bìa báo “Hữu thanh”

Tác giả:

(Tiếng gọi bạn Trung, Nam, Bắc)

Trung Nam Bắc, chị cùng em
Chị em trông đó con chim gọi đàn
Chim kia còn biết gọi đàn
Chút tình hữu ái chị bàn cùng em
(Hữu thanh, 1921)

Nguồn: Tản Đà toàn tập – tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Đề bìa báo “Hữu thanh”"