Đề bia đá quán Trấn Vũ

Tác giả:

Sản khước đông biên quách cánh nghi“,

Tuý lai ngô tự vịnh ngô thi.
Tráng du vô ná thương xuân mục,
Thế sự hà kham một tự bi.
Trúc Bạch hồ đầu vân mịch mịch,
Thái Hoà cung ngoại thảo ly ly.
Vãn phong tà chiếu bất quy khứ,
Tản phát nguy kiều tiếu tự tri.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đề bia đá quán Trấn Vũ"