Đề cây hoàng mai ở trước bia cô Ấu Triệu

Tác giả:

May sao hoàng chủng trổ ra mầy,
Muôn tía nghìn hồng nhượng bậc thầy!
Sẵn chất vàng mười chi lọ nhuộm?
Thấy ai trắng nhất, chẳng hề say.
Trước mồ liệt nữ chung hồn phách.
Trên bảng khôi nguyên trổ mặt mày.
Ai hỡi tìm xuân, này sẽ bảo:
Xuân thay, bản sắc chẳng hề thay!
(1937)

Cô Ấu Triệu: nữ chí sĩ Lê Thị Đàn.

Thảo luận cho bài: "Đề cây hoàng mai ở trước bia cô Ấu Triệu"