Đề Chích Trợ sơn

Tác giả:

Đề Chích Trợ sơn

Tử phủ ưng di tại thử gian,
Ngật nhiên nhất trụ chướng quần than.
Viễn chiêm chính tự liên hoa toạ,
Hà sự hô vi Chích Trợ san?
Chích Trợ sơn (núi Chiếc Đũa) ở ngoài đảo Song Ngưu trấn Thanh Hoá, đứng sững chon von, hình dáng như chiếc đũa. Ngày nay do biển bị bồi lấp, nên núi đứng trơ vơ giữa đồng ruộng.

Nguồn: Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Thanh Hoá, Á Nam Trần Tuấn Khải phiên dịch, Nha Văn hoá Bộ Quốc gia giáo dục xuất bản, Sài Gòn, 1960

Thảo luận cho bài: "Đề Chích Trợ sơn"