Ðề chùa Trấn Quốc

Tác giả:

Trang lâm thuỳ thị cảnh trung nhân,
Tế tế thanh phong phiến phiến huân.
Thuỷ nguyệt ba lung liên tháp truất,
Hương yên bảo thoại lộ liên vân.
Tẩy không trần lự hoa hàm thoại,
Hoán tỉnh mê đồ thảo diệc xuân.
Ðáo cảnh linh nhân hồi thủ vọng,
Ðông nam phất tụ nhạn thành quần.

 

Dịch nghĩa

Trang trọng tới nơi, ai là người trong cảnh,
Nhè nhẹ gió mát quạt từng làn hơi thơm.
Trăng nước sóng vờn sen chen nụ,
Khói hương tàn bám móc liền mây.
Tẩy sạch trần tục phiền não, hoa e ấp,
Đường mê gọi tỉnh, cỏ cây phô sắc xuân.
Gặp cảnh khuyên người quay đầu ngắm,
Hướng đông nam phất áo vẫy nhạn bay thành đàn.

 
Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán – chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá – Thông tin, 1999
2. Chùa Trấn Quốc, khảo cứu và tư liệu Hán Nôm, NXB Văn học, 2009
3. Tứ gia thi tập (ký hiệu R. 423), Thư viện quốc gia Việt Nam

Thảo luận cho bài: "Ðề chùa Trấn Quốc"