Để dành

Tác giả:

Giắt lưng biếc lẻ để dành
Mai rồi cách trở dữ lành cậy ai

Thảo luận cho bài: "Để dành"