Để Dương Châu đăng chu

Tác giả:

Để Dương Châu đăng chu

Xuân nhật duy thuyền bạng trúc môn
Nhân gia tam ngũ thuỷ vân thôn
Phong vi phương kính kiều oanh chuyển
Vân tĩnh hàn đường sấu liễu tồn
Ngọc tiết hậu tiền lai Dực Chẩn
Phù sà thần tịch vọng ly khôn
Đoàn viên thắng hội tri hà tự
Quế viện lan đình hữu thiện tông

Dịch nghĩa

Ngày xuân buộc thuyền kề bên cửa trúc
Dăm ba nhà người ta trong xóm nước mây
Gió nhẹ trên luống thơm, tiếng oanh líu lo
Mây sạch trên đê lạnh, liễu gầy đứng trơ
Phù tiết ngọc trước sau đến miền sao Dực sao Chẩn
Cái bè nổi sớm tối trông về phương ly phương khôn
Cuộc đoàn viên biết rằng bắt nguồn từ đâu
Viện quế sân lan có gốc rễ thiện
Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

Thảo luận cho bài: "Để Dương Châu đăng chu"