Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 01

Tác giả:

Húc nhật ái cao tễ,
Xuân phong phiến vi hoà.
Ấp nãi tây tịch quang,
Huống tại thanh hưng đa.
Cư thử dĩ vong lự,
Khách lai thìn hạo ca.
Chủ nhân năng bất yếm,
Ngã diệc sổ tương qua.
Trần Thận Tư học quán là nơi dạy học của Trần Văn Vi, tự Thận Tư, bạn thân của tác giả. Ông người làng Đông Các, huyện Thọ Xương, Hà Nội, đỗ cử nhân khoa Ất Dậu đời Minh Mệnh (1825), có tập thơ “Hoài ông thảo”.

Phương Đình là hiệu của Nguyễn Văn Siêu (1796-1872), còn có hiệu Thọ Xương cư sĩ, tự Tốn Ban, người xã Kim Lũ, huyện Thanh Trì, sau ở phường Dũng Thọ, huyện Thọ Xương. Ông đỗ phó bảng năm Minh Mệnh thứ 19 (1838), từng giữ các chức Hàn lâm viện kiểm thảo, Viên ngoại lang bộ Lễ, Nội các thừa chỉ, Thị giảng học sĩ.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 01"