Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 02

Tác giả:

Nhị hy ngự bất khả hệ,
Tang du hàng phục tà.
Ư thì bất tự thưởng,
Nại thử đình tiền hoa.
Xuất môn giai hữu dịch,
Đắc ý chính vô nhai.
Đối cảnh thả di duyệt,
Ninh luân thuỳ thị gia?
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 02"