Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 03

Tác giả:

Tần tần danh vị liễu,
Cốt cốt ý hà cùng.
Đường tứ phi cầu mã,
Si hao kỳ tại lung.
Thân tâm tứ dân lý,
Bần phú bách niên trung.
Đắc thú bản vô thú,
Tương ưng bỉ thị đồng.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 03"