Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 06

Tác giả:

Toạ hữu bằng lai lạc,
Tôn vô tửu tận sầu.
Chủ nhân đa khoản khúc,
Giáp đệ tối phong lưu.
Thuỳ tiện thiên kim tán,
Tương khan nhất tuý hưu.

Chỉ kim lai vãng thục,
Do tác mộng trung du.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 06"