Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 07

Tác giả:

Thử gian hữu tùng cúc,
Nhật tịch thuỳ dư âm.
Tích văn Đào Bành Trạch,
Ký hứng thanh ngoại cầm.
Đình kha hoàn độc miện,
Thi bằng thìn hạp trâm.
Tà Xuyên đắc thanh diểu,
Tích ngụ tương dữ ngâm.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 07"