Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 09

Tác giả:

Liên diệp tư công tử,
Mai hoa đãi thuỷ tào.
Phương Đình lai dã vị,
Thi tửu dục thô hào.
Độc chước nan vi tuý,
Tân ca bất yếm cao.
Thìn thìn năng kiến quá,
Hà thí thắng thuần dao.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 09"