Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 11

Tác giả:

Đắc hữu hân giai thưởng,
Truy phan sấn tiện đồng.
U lan sinh toạ phức,
Tân mính nhập bôi hồng.
Thất tĩnh đương trung ẩn,
Tân thanh tự tiểu đồng.
Bồi hồi chung nhật ý,
Thi hứng dục phiên không.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 11"