Đề Khối Tình Con (*) Thứ Nhất

Tác giả:

Chữ nghĩa Tây, Tàu trót dở dang
Nôm na phá nghiệp kiếm ăn xoàng.
Nửa ngòi bút ngỗng ba sinh lụy
Một mối tơ tằm mấy đoạn vương.
Có kẹo có câu là sách vở
Chẳng lề chẳng lối cũng văn chương
Còn non còn nước còn trăng gió
Còn có thơ ca bán phố phường.

(*) Tên một tập văn của Tản Đà

Thảo luận cho bài: "Đề Khối Tình Con (*) Thứ Nhất"