Đề nơi ở vắng của Đức Khê Tử hoạ vần tiến sĩ Nguyễn Tuần Phủ

Tác giả:

Sơ hoàng lâm khúc kính,
Hồng diệp nhiễu u cư.
Tà nhật nhan thường trú,
Xuân phong dữ vị trừ.
Quế hoa hương thụ mính,
Tiêu diệp lục phiên thư.
Ngã dục huề Ma Cật,
Quân khán hoạ bất như.
Đức Khê Tử chưa rõ là ai. Nguyễn Tuần Phủ là tự của Nguyễn Văn Lý (1795-1868), hiệu Chí Hiên, Chí Đình, Đông Khê, còn có tự Chí Am, người làng Đông Tác, huyện Thọ Xương, nay thuộc ngoại thành Hà Nội, là bạn thân của tác giả. Ông đỗ cử nhân khoa Ất Dậu (1825), tiến sĩ khoa Nhâm Thìn (1832) đời Minh Mệnh. Ông từng giữ các chức Hàn lâm viện biên tu, Tri phủ Thuận An, Án sát Phú Yên, Đốc học Hưng Yên.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đề nơi ở vắng của Đức Khê Tử hoạ vần tiến sĩ Nguyễn Tuần Phủ"