Đề tranh cá chép của sứ quân ở Phụng Tá

Tác giả:

Long Môn dược thuỷ tam thiên túng,
Bắc hải du côn vọng nhi khấp.
Bán nguyệt hồ đầu nhất dạ tiêu,
Sạ giác tiềm lân trạo ba lập.
Sứ quân diệu đắc Tôn gia pháp,
Mạo thuỷ hữu thần chỉ do thấp.
Tín thủ niêm thành hoạt lý ngư,
Sỉ khẩu ngang đằng ngưỡng thiên hấp.
Phiên thân dục dược thế như cấp,
Song nhãn huỳnh huỳnh nhĩ tập tập.
Mê ly nguyệt ảnh dạng bích y,
Tảo giám thiên trùng xuất kỳ liệp.
Ngư long biến hoá sự an tri,
Tứ hải phong vân hội hữu kỳ.
Như kim mạc trục cầm cao khứ,
Lưu dữ nhân gian tác vũ sư.

 

Sứ quân là tên gọi khác của chức thứ sử ngày xưa, là quan cai trị một quận, châu hoặc huyện. Phụng Tá hiện chưa rõ ở đâu.

Long Môn
Tên huyện có thác nước cùng tên ở Quảng Đông, tương truyền có cá chép phóng ngược thác sẽ hoá rồng.

Bài khác có cùng chú thích:

  • Hoàng Hà trở lạo (Nguyễn Du)
  • Đằng Vương các tự (Vương Bột)

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đề tranh cá chép của sứ quân ở Phụng Tá"