Đề truyện “Thần tiền”

Tác giả:

I
Có nhiều là giầu
Có ít là nghèo
Ai mà không có
Khốn khó trăm chiều

II
Hai cô con gái nhà ai
Mặt hoa da phấn như người đúc nên
Hỏi ra không họ không tên
Đem thân mệnh bạc quanh miền bể Đông
Nợ đời giả mãi không xong
Trăm năm tạc một chữ đồng cùng ai
1919

(Truyện “Thần tiền” thuật câu chuyện của hai chị em đồng tiền nói chuyện với nhau trong năm canh)

Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Đề truyện “Thần tiền”"