Đề vách chùa Tích Sơn khi cùng Minh Trọng tới chơi

Tác giả:

Đảo lĩnh tây thành phiến phiến long,
Thiên nhiên tú xuất tiểu cô phong.
Đàm khai giang thế hoàn tam diện,
Sơn bão thôn cư uất kỷ trùng.
Đại sắc bán lan hoành thuý trướng,
Đào thanh nhất chẩm lạc hàn tùng.
Tuý du bất giác hoài bồ ái,
Độ tận đồ lê bách bát chung.

 
Minh Trọng: xem chú thích bài Đồng Bùi nhị Minh Trọng Trà giang dạ bạc. Tích Sơn không rõ ở đâu, có thể tên Nôm là núi Thiếc.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đề vách chùa Tích Sơn khi cùng Minh Trọng tới chơi"