Đêm

Tác giả:

đêm người

nở đóa quỳnh hoa
đêm ta
đối mộng
vỡ òa hồn trăng

nửa giấc
nghe lạ chiếu chăn
nếp sầu
mở, gấp
nhàu nhăn chất đời

đêm sâu
khản tiếng mưa rơi
trải lòng
vụng tiếng khóc cười
nhiêu khê

đêm người
một lối đi về
đêm ta
trăm ngã cơn mê
gọi đầy…

Yên Chi

Thảo luận cho bài: "Đêm"