Đêm chơi động Bối Am, khi say cầm đuốc đề vách

Tác giả:

Ngạn trách phan nguy đặng,
Huề hồ tứ viễn du.
Bán nhai tàng tự trách,
Nhất kính nhập sơn u.
Chướng tụ liên bình sở,
Yên hà túc tiểu lâu.
Hổ Khê sạ bất kiến,
Hàm tiếu vấn truy lưu.
Hang Bối Am chưa rõ ở đâu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đêm chơi động Bối Am, khi say cầm đuốc đề vách"