Đêm Điên

Tác giả:

Một ngày vô vị trôi qua
Tưởng đâu trái đất thêm già ngàn năm
Một giờ trống lạnh mù tăm
Tưởng đâu bốn biển đóng băng cả rồi
Thót lên xe chó ta ngồi
Hướng về quê mẹ ra roi điên khùng.

Thảo luận cho bài: "Đêm Điên"