Đêm hai mươi ba ngắm trăng hoạ thơ Phan Hành Phủ kỳ 1

Tác giả:

Bả kính sương nga trắc nhãn khuy,
Tự liên u độc tự kiều si.
Khởi tri bắc quách cô ngâm dạ,
Cánh thị tây song ngưỡng diện thì.

 
Nguồn: Tuyển tập thơ dịch Khương Hữu Dụng, NXB Văn học, 2007

Thảo luận cho bài: "Đêm hai mươi ba ngắm trăng hoạ thơ Phan Hành Phủ kỳ 1"