Đêm hè cùng Hành Phủ coi bói

Tác giả:

Khả hướng Linh Quân đàm bốc cư,
Ngô nghi dĩ quyết thập niên sơ.
Nhất tiền bất trị văn chương sự,
Tái thiệt chung tầm hối lận dư.
Thoát tục vị năng liêu nhĩ nhĩ,
Vấn tâm tự tín thả như như.
Tàn canh quyện ỷ nam song khán,
Kỷ điểm sơ tinh nhiễu hộ trừ.

 
Hành Phủ: xem chú thích bài “Dạ thoại thị Phan Hành Phủ”.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đêm hè cùng Hành Phủ coi bói"