Đêm mưa thương người bán bánh rao bài 2

Tác giả:

Đường trơn như mỡ bấn như dưa,
Nách kẹp đi hoài mới ngán chưa?
Dài họng kêu to khua quỷ đói,
Cứng chân bước dõi đuổi thần mưa,
Mang mì sẽ nếm lòng thiên hạ,
Bán miệng mừng không thuế nước nhà.
Lũ đó có chăng phường Ngũ Tử,
Thường ngày tiếng sáo dọi tai ta.
(1933)

Thảo luận cho bài: "Đêm mưa thương người bán bánh rao bài 2"