Đêm Mười Bảy

Tác giả:

… thuở ấy

thức trắng cho đêm mù đôi mắt
thở khói ra say ngất một phòng
đóm sáng ở nơi nào xa tắp
soi về quay quắt cả hồn không

Thảo luận cho bài: "Đêm Mười Bảy"