Đêm ngàn

Tác giả:

Vi vu… Rừng lại sang rừng
Xa xôi tiếng đáp cũng ngừng xa xôi

Nương nương qua tiếng đồi đồi
Áo chàm nàng thổ pha phôi sắc chàm

Cầu mây treo giữa gió ngàn
Mây bông giăng giữa trăng ngàn đêm sương

Sương buông chừng núi vấn vương
Tiếng chim lạ cất tiêu thương buồn trời

Cái gì cũng thấy chơi vơi…
22-11-2941

Nguồn: Tác phẩm thơ Văn Cao, NXB Hội nhà văn, 2013

Thảo luận cho bài: "Đêm ngàn"