Đêm ngồi một mình (Ngày ngày khổ nắng gắt)

Tác giả:

Nhật nhật duy sầu thử,
Tiêu tiêu khước phạ hàn.
Đồ thư di bất định,
Khâm chẩm ngoạ thường đan.
Sương ám thiên thôn lý,
Phong hào vạn mộc đoan.
Tục tình nan tự khiển,
Đa bệnh độc bàn hoàn.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đêm ngồi một mình (Ngày ngày khổ nắng gắt)"