Đêm ngự giá trú ở Hòn Chén

Tác giả:

Bích vân hồi hợp thuỷ lưu hoành,
Khả hạm mê tân nguyệt sạ minh.
Nghiêm pháo hưởng lai sơn dục động,
Hoả thành chiếu xứ dạ vô thanh.

Dịch nghĩa

Mây biếc chắn ngay trước dòng nước
Thuyền lớn lạc bến bỗng được trăng sáng soi đường
Tiếng pháo oai nghiêm vọng đến, núi như rung động
Màn lửa sáng rực chiếu trong đêm vắng lặng

 

Ngọc Trản (Hòn Chén) là một ngọn núi trên bờ sông Hương thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, ở giữa làng Ngọc Hồ và Hải Cát.

Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 3), NXB Hà Nội, 2010

Thảo luận cho bài: "Đêm ngự giá trú ở Hòn Chén"