Đêm Qua Nhớ Bạn

Tác giả:


Quan Họ Bắc Ninh


Trình bày:
Quý Tráng và Thúy Hường

Đêm i hôm qua mình tôi nhớ i bạn í. Linh tính a lính tình tinh i, này a có a tôi buồn, tôi ớ buồn về ai là chứ tai í tôi nghe . Tai i tôi nghe giọt dồng hồ nó mấy kêu á là kêu thánh í thót í buồn lại tôi ngâm câu thơ, dế nó lại giăng i theo, lòng lại tôi thêm i buồn. Lòng tôi i là tôi bối i rối, bối rối rối về ai, bối rối về nỗi chị hai ơ. Nông có a nỗi này, biết i ngỏ í ơ, biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai?

Đêm i hôm qua mình em thao i thức i. Linh tinh a lính tình tinh i, này a có a em buồn, em ơ ớ buồn về ai là chứ tai í em nghe. Tai i em nghe chim nó kêu á là kêu khắc í khoải í buồn lại em đánh đàn chơi ôi phím lại long mất rồi. Buồn lại em thêm buồn. Lòng em ơ là em thưong i nhớ, thương nhớ a nhớ về ai, thương nhớ về nỗi anh ba ơ. Tâm có a sự này, biết i ngỏ í ơ ớ ơ, biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai?

Đêm i hôm qua mình em (tôi) thao i thức i. Linh tinh a lính tình tinh i, này a có a em (tôi) buồn. Em(tôi) ơ ớ buồn về ai là chứ tai í em(tôi) nghe, Tai em(tôi) nghe con gà đập cánh là cánh nó gáy i í buồn lại đánh ván cờ tiên ôi cờ lại bí nước liền. Buồn lại em(tôi) thêm buồn. Lòng em ơ là em thưong i nhớ, thương nhớ a nhớ về ai, Thương nhớ về nỗi chị tư. Nông có a nỗi này, biết i ngỏ í ơ ớ ơ, biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai?

 

Thảo luận cho bài: "Đêm Qua Nhớ Bạn"