Đêm rằm gió lớn

Tác giả:

Nhất dạ trường phong hám hải đài,
Thuận An môn ngoại lãng như lôi.
Thiên thu thượng tác Chu lang khí,
Yếu đả Hồng di cự hạm hồi.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đêm rằm gió lớn"