Đêm rằm tháng sáu dưới trăng viết gửi các bạn cũ

Tác giả:

Ky lưu lưỡng thiên thứ,
Thập kiến hải nguyệt viên.
Nguyệt cận bất cải sắc,
Khách cư hành dĩ biền.
Ngã dục sáp song sí,
Phi bộ lăng tử yên.
Lộ phùng Ngô tiên nhân,
Ấp ngã quế thụ biên.
Tương kiến vị khoản khúc,
Tự thoại dư sinh tiền.
Ngữ tế liễu bất ký,
Huy thủ nam phong điên.
Quy lai nhất trường khiếu,
Bả tửu dục vấn thiên.
Thiên cao bất khả vấn,
Thả phú “Tù sơn” thiên.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đêm rằm tháng sáu dưới trăng viết gửi các bạn cũ"