Đêm thu cảm hoài

Tác giả:

Dạ thâm nhân tĩnh độc trù trừ,
Vân lâu tửu lãnh ngân hoàn bán.
Thuỷ khoát phong trường ngọc lậu cô,
Hoa nguyệt hoa nguyệt chủ nhân ngô.
Xuân tịch tịch,
Xuân hứng bất đa hồ.
Nhạn ảnh hà quy vân tự trụ,
Cùng thanh như khốc thuỷ không lưu,
Tuế án tu đồ.

 
Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán – chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá – Thông tin, 1999
2. Bản sao từ bản chép tay của Nguyễn Văn Hoàn, do TS. Nguyễn Xuân Diện cung cấp

Thảo luận cho bài: "Đêm thu cảm hoài"