Đêm thu ngồi một mình tức sự

Tác giả:

Minh nguyệt nhập tiền hiên,
Cô ả khuy thanh tôn.
U nhân ái dạ toạ,
Tương đối diệc vong ngôn,
Khởi lập miện không vũ,
Nhân chi thiệp nhàn viên.
Tức tức hậu trùng ngữ,
Thu thu giang điểu huyên.
Minh cư đạm độc thích,
U thưởng diệu tự luân.
Bạc chước sấn lương dạ,
Úy ngã cơ lưu hồn.

Thảo luận cho bài: "Đêm thu ngồi một mình tức sự"