Đêm thu nhớ Mai Sơn Phủ

Tác giả:

Lá ngọc chiều thu giận hẳn du
Tuần trăng sẽ nhớ bữa đêm thu.
Bên am Nhất Trụ trông còn đấy,
Ngọn nước Tam Kì chảy lại đâu(1)
Son phấn trộm mừng duyên để lại,
Bèo mây thêm tủi phận về sau.
Trăm năm biết có duyên thừa nữa,
Cũng đỏ tay tơ cũng trắng đầu.

1. Nguyên chú: “Đã giải kết đưa tình” Giải kết, theo Đào Duy Anh, là: “Cởi mối tình kết buộc với nhau” Còn giải kết đưa tình là gì? Chưa rõ lắm.

Thảo luận cho bài: "Đêm thu nhớ Mai Sơn Phủ"