Đêm trắng (I)

Tác giả:

Ứng đáo thiên minh đầu tận bạch
Bạch Cư Dị

Ngủ giấc giờ mỗi ngắn
An thần liều mỗi cao
Tóc trăng vằng vặc trắng
Gối bạc đầu vào đâu

Thảo luận cho bài: "Đêm trắng (I)"